Deze website is eigendom van pxlBox
Contactpersoon: Yves Maerschalck
Adres maatschappelijk zetel: Bruul 42, 2400 Geel
Telefoon: 0484 951 156
E-mail: info@pxlbox.be
BTW nummer: BE0687.685.260

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst tussen pxlBox en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de klant of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Inspanningsverbintenis

De verbintenissen aangegaan door pxlBox betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

De klant is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door pxlBox te leveren of geleverde diensten en werken.

Duur en beëindiging van de overeenkomst (oa hosting, registratie domeinnamen, ...)

Elke overeenkomst heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste drie maanden vóór het einde van elk jaar. Annuleren van een dienst of overeenkomst na deze 3 maanden zal tellen als een annulatie na het volgende jaar. Er worden hiervoor geen terugbetalingen gedaan.

Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

Beroep op derden

Voor bepaalde diensten werkt pxlBox samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met deze partner teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden van de partner, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door de partner worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de klant van zijn verplichtingen.

Op vraag van de klant kan pxlBox het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. pxlBox kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

Op vraag van de klant kan pxlBox zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de klant of een derde partij. pxlBox kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

Oplevering

De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de klant voor testen worden aangeboden.
Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door pxlBox additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan pxlBox of rechthoudende derden.

Alle rechten op werken die door pxlBox zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van pxlBox.

Beperking van aansprakelijkheid

De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart pxlBox voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

Bij misbruik van de diensten door klant of derden, houdt pxlBox zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de klant.

De klant erkent uitdrukkelijk datpxlBox enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van pxlBox.

pxlBox is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van pxlBox. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door pxlBox.

Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de klant tegenover pxlBox, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

Overmacht

pxlBox is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
Bovendien erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

Betaling

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Op verzoek van de klant kan een vertaling van de factuur bezorgd worden.

Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan info@pxlbox.be.

Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

Indien pxlBox voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de klant in rekening worden gebracht. pxlBox is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

pxlBox heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.


Privacybeleid


pxlBox hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, pxlBox - Meiberg 29, 2450 Meerhout - respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan pxlBox, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot pxlBox, adres, email adres.

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: [specifiëren welke personen of categorieën van personen de gegevens ontvangen]. Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

pxlBox kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de pxlBox-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.